AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   SOUDNÍ ZNALEC ŽV   |   KONTAKT   | UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"  

    Úvod

    Úvod 1. Telata 2. Mladý skot 3. Chov dojnic 4. KBTM - Krávy bez tržní produkce mléka 5. Výkrm býků

    Úvod 1. okruh 2. okruh 3. okruh

    ÚvodEKONOMICKÁ UŽITKOVOST
Z D R A V ÍOptimálně řešit modernizaci a výstavbu stájových objektů i celá střediska chovu skotu je základní zaměření firmy. S využitím našich dlouhodobých zkušeností a po ukázce realizovaných akcí jsme připraveni na společnou spolupráci s vámi. Pohoda ustájených zvířat a výše investice je priorita.

Činost firmy je speciálizovaná na řešení kompletních technologii, techniky a motáží zařízení pro ustájení všech kategorií chovu skotu.
Upřednostňujeme týmovou spolupráci s dalšími specialisty v oboru.

Zkušenosti máme, realizované stavby jsou uvedeny v Referencích a Aktuálním foto. Veškerá fotodokumentace je vlastní, včetně rozsáhlého archívu doplňkových foto.

V zemědělském podniku identifikujeme problémy ustájení skotu (analýza) a postupně vypracované studie ujasní další postup rozvoje.
Uvážená investice do modernizace staveb (výstavba provozních i doprovodných staveb, rekonstrukce) je cesta ke snížení nákladů a obrana proti měnícím se výkupním cenám produktů z ŽV.

Program rozvoje venkova do roku 2020 je nastaven na financování modernizace živočišné výroby. K podání žádosti je potřebné stavební povolení, dokument jehož vyřízení trvá poměrně dlouho a jeho platnost se nechá posunout.
Proto platí, že štěstí přeje připraveným a výhodnější je více platných stavebních povolení, než uspěchaná rozhodnutí pod tlakem termínu podání žádostí na PRV.

Nabídka je i ve zpracování posudku, Znalec v oboru zemědělství, odvětví ŽV.

S t a v e b n í ř e š e n í o b j e k t ů:

  • vypracování studií s předpokládanými kapacitami, technologickým řešením a případně i technikou.
  • zjistit vlastnictví pozemků
  • zpracování PHO případně dále Ekologického auditu
  • zpracování projektu pro územní řízení a stavebí povolení
  • případně dopracování prováděcího projektu s výkazem výměr
  • možné projednání s orgány, které se k projektu vyjadřují (stavební úřad, životního prostředí, hygiena,veterinární správa a td.).

Z a j i š t ě n í f i n a n c o v á n í p r o j e k t u:

  • příprava žádosti na získání finančních prostředků z PRV
  • výběrové řízení

© 2015 Jan Medek