AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   SOUDNÍ ZNALEC ŽV   |   KONTAKT   | UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"  

    Úvod

    Úvod 1. Telata 2. Mladý skot 3. Chov dojnic 4. KBTM - Krávy bez tržní produkce mléka 5. Výkrm býků

    Úvod 1. okruh 2. okruh 3. okruh

    Úvod



3. OKRUH

Aplikace kejdy – mobilních cisteren je široký výběr v různém provedení (plastové,ocelové nádrže), několika nápravové podvozky, různé výměnné nástavby, adaptéry na aplikaci. Cisterna se volí na konkretní podmínky provozu.

Při aplikaci kejdy je nutno respektovat příslušná pravidla a normy. Nejefektivnější využití je přihnojování na list. Skladovcí a sběrné jímky musí mít navrženou výkonnou techniku na homogenizaci a čerpání.

TECHNICKÁ DATA

Denní produkce kejdy je daná podle ustájené kategorie skotu s dopočtem technologické vody. Celková skladovací kapacitu jímek s rezervou se navrhuje na šestiměsíční produkci. Hustota hovězí kejdy se pohybuje od 8 do 12 % podle množství technologické vody, kategorie a produkce skotu, teplotních vlivů ve stáji a dalších okolností (zbytky krmiva,separát ze steliva).

Po separaci surové kejdy zůstává ve fugátu zbytek sušiny do třech procent a tím se další manipulace a aplikace zjednoduší. Potřebný skladovací prostor po uplné separaci se snižuje o 15 – 30 %. V separátu dosahuje sušina třicetitřiceti procent. Proto je separát dobře kompostovatelný a dále je možné využití po hygienizaci jako stelivo. Pro potřeby hnojení je třeba znát i dělení živin N P K. V tekuté část zůstává zhruba 60% podílu N, 70 % podílu P2O5 a 80 % K2O. Ekonomický efekt je v úspoře minerálních hnojiv zejména k jarnímu přihnojení.




© 2015 Jan Medek