AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   KONTAKT   |   UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"   

1. Úvod

1. Obsah poradenství 2. Etický kodex 3. Křížová shoda (Cross-Compliance) 4. Analýza hospodaření živočišné výroby 5. Návrh využití Program rozvoje venkova 6. Bezpečnost práce v chovu hospodářských zvířat

1. Úvod 2. Chov telat 3. Chov mladého skotu 4. Chov dojnic 5. Chov KBTM 6. Výkrm býků

1. Úvod

1. Úvod3. OKRUH

Aplikace kejdy – mobilních cisteren je široký výběr v různém provedení (plastové,ocelové nádrže), několika nápravové podvozky, různé výměnné nástavby, adaptéry na aplikaci. Cisterna se volí na konkretní podmínky provozu.

Při aplikaci kejdy je nutno respektovat příslušná pravidla a normy. Nejefektivnější využití je přihnojování na list. Skladovcí a sběrné jímky musí mít navrženou výkonnou techniku na homogenizaci a čerpání.

TECHNICKÁ DATA

Denní produkce kejdy je daná podle ustájené kategorie skotu s dopočtem technologické vody. Celková skladovací kapacitu jímek s rezervou se navrhuje na šestiměsíční produkci. Hustota hovězí kejdy se pohybuje od 8 do 12 % podle množství technologické vody, kategorie a produkce skotu, teplotních vlivů ve stáji a dalších okolností (zbytky krmiva,separát ze steliva).

Po separaci surové kejdy zůstává ve fugátu zbytek sušiny do třech procent a tím se další manipulace a aplikace zjednoduší. Potřebný skladovací prostor po uplné separaci se snižuje o 15 – 30 %. V separátu dosahuje sušina třicetitřiceti procent. Proto je separát dobře kompostovatelný a dále je možné využití po hygienizaci jako stelivo. Pro potřeby hnojení je třeba znát i dělení živin N P K. V tekuté část zůstává zhruba 60% podílu N, 70 % podílu P2O5 a 80 % K2O. Ekonomický efekt je v úspoře minerálních hnojiv zejména k jarnímu přihnojení.
© 2009 Jan Medek